Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Motex Performance en
op alle met Motex Performance aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende
Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van
toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Motex Performance is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon
of rechtspersoon die met Motex Performance in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of
komt te staan.
1.6 Motex Performance behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan
te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Motex Performance en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die
staan vermeld op de internetsite.
1.8 Motex Performance is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële
Kopers tot het doen van een aanbod. Motex Performance is op geen enkele wijze hieraan gebonden,
tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van
een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van
een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één
van de volgende omstandigheden:

de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de
internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Motex Performance via elektronische weg
is verzonden en door Motex Performance is ontvangen, OF
de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Motex Performance
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is
verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Motex Performance komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De
elektronische bestanden van Motex Performance zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als
een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et
cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo
nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Motex Performance garandeert echter niet dat alle
aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent,
en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner
met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Motex Performance in haar bevestiging conform artikel 2.4 van
deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave,
zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Motex
Performance worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De
hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten
aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode
en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening)
IDEAL (Internetbankieren voor Postbank, ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro.)
Rembours
Motex Performance kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Motex Performance hanteert geen betalingstermijnen, bestellingen worden direct verzonden als de
betaling is voldaan.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden
van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Motex Performance is geen partij in de relatie
tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke
kosten van welke aard dan ook, die Motex Performance. als gevolg van de niet nakoming door Koper
van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Motex Performance bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Motex Performance ernaar om
nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale
bestellingen geldt een levertijd van 7 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt
nimmer als fatale termijn. Motex Performance kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de
internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een
indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en
transportbedrijven.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Motex Performance de eisen in acht
te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en
ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het
deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor
ontvangst.
5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Motex
Performance. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de
waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten.
Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een
andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de
consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te
oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuw staat zijn, ongebruikt, in de originele
verpakking, exact zoals deze ook door Motex Performance aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden
voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft.
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in 6.1 gebruik heeft gemaakt en
voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2, dan draagt Motex Performance zorg voor terugbetaling
binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat
Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Motex Performance is verschuldigd,
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of
latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen,
doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Motex Performance geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden
volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Motex Performance hanteert een
garantietermijn van 1 jaar.
8.2 Motex Performance is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper
of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Motex Performance. Motex
Performance is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of
omzetderving.
8.3 Indien Motex Performance, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan
zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot
het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Motex Performance aan de samenstelling van de
website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of
onjuist is
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Motex Performance
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving
door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Motex Performance te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake
van de uitvoering van de overeenkomst tegen Motex Performance mochten doen gelden, voor zover de
wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper
dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Motex Performance op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites
die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter
informatief. Motex Performance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar
wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie:

Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.
Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.
8.9 Alle artikelen verkocht door Motex Performance zijn voor showgebruik of
gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in
fabrieksauto`s. Motex Performance is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of
in fabrieksauto`s.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Motex Performance niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na
te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-
tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via
overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht
verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
internetsite berusten Motex Performance, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al
dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen,
van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Motex Performance,
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het
product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Motex Performance zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met
haar privacy beleid.
11.2 Motex Performance neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Motex Performance
of overeenkomsten gesloten met Motex Performance worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in
Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Annuleringen

13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een
orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Motex Performance het recht de Koper
een factuur te sturen van de door Motex Performance gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere
de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 25,-
13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan
per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd
wanneer een annuleringsverzoek door Motex Performance schriftelijk aan de Koper is
toegezegd/bevestigd.

14. Diversen

14.1 Motex Performance is gevestigd te Zwaag, Paaldijk 23 (1689 WE ) en geregistreerd onder
Kamer van Koophandelnummer 51845202. Het BTW-identificatienummer is NL850197296B01. Gelieve
alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Motex
Performance, Paaldijk 23 (1689 WE ) te Zwaag of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de
internetsite.
14.2 Klanten Service (+31(0)646393015) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 12.00 uur tot
17:00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@Motexperformance.nl.
14.3 Binnen 5 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door onze klantenservice.
Motex Performance doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te
communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »